mundArtbeiz aktuell
 


dä witz diä wuCHä

fritzli: "du papi, weisCH wie mer
e gwundernase neugierig maCHt?"
papi: "nei fritzli, wie?"
fritzli: "das verzell der morn!"


 

ä guäti wuCHä wünsCHäd angelika & andreas lang mit tiim